Skip to main content

琅勃拉邦索菲特酒店

Swimming Pool

享乐派疗愈空间

享受宁静时光:索菲特备受赞誉的泳池 - 琅勃拉邦的明珠。在泳池畅游让自己焕发活力,或者让轻柔的涟漪带你进入放松状态。享受活力醒肤养生服务,让您体验升级。

  • 周一 : 05:00 - 13:00
  • 周二 : 05:00 - 13:00
  • 周三 : 05:00 - 13:00
  • 周四 : 05:00 - 13:00
  • 周五 : 05:00 - 13:00
  • 周六 : 05:00 - 13:00
  • 周日 : 05:00 - 13:00